Tina Agergaard Hansen: Økonomien på det specialiserede område har i længe været under pres

Byrådsmedlem og Formand for Udvalget for Social og Sundhed, Tina Agergaard Hansen,

Tina Agergaard Hansen, DF Varde: Budgetaftale 2020:

Budget forlig 2020:

Det var i budgetforhandlingerne vigtigt for Dansk folkeparti at sikre en fornuftig overordnet ramme for budgettet. Det var vigtigt, at der blev udvist mådehold i budgettet.

På Social og sundhedsområdet var det for Dansk folkeparti vigtigt, at få tilført ekstra midler til ældreområdet og især til det specialiserede område.

Dansk folkeparti ønskede flere midler til det specialiserede område, og arbejde målrettet i forhandlingerne på, at der blev tilført 10 millioner til det specialiserede område. En stor tak skal lyde til de andre forligspartier for opbakningen til dette.

Økonomien på det specialiserede område har i længe været under pres, hvilket også gør sig gældende i flere andre kommuner. Der er bare i år et merforbrug på 12,3 millioner og derfor var det vigtigt at styrke bundlinjen med 10 millioner og dermed sikre en fornuftig genopretning på området.

Dansk folkeparti ser meget positiv på, at det i forhandlingerne samtidig er lykkes at tilføre ældreområdet en pulje på 2 millioner, som social- og sundhedsudvalget selv kan disponere over.

Det var også vigtigt i forhandlingerne for Dansk folkeparti, at sikre værdighedsmidlerne til social- og sundhedsområdet. Tidligere kom de direkte til social- og sundhedsudvalget, men nu kommer de som blok tilskud i den fælles kasse. Det er derfor glædeligt at der var opbakning blandt forligspartierne til at de skulle tilføres social- og sundhedsudvalget. (10 mill)

Klippekortsordningen på ældreområdet, som giver vores plejehjemsborger et ekstra tidsløft er en mærkesag for Dansk folkeparti. Derfor er det glædeligt at der var opbakning til at ordningen kunne fortsætte og dermed sikre at det fortsat er muligt at gøre brug af klippekortsordningen.

På Børn og unge området var det vigtigt for Dansk folkeparti, at bevare fuld SSP- ordning og dermed undgå at nedskære ordningen med en SSP-konsulent. Det er vigtigt for Dansk folkeparti, at vi styrker og bevarer en forebyggende indsats på Børn og ungeområdet.

Vi lagde også i Dansk folkeparti vægt på, at det fortsat var muligt, at få tilskud til pasning af egne børn samt at der fortsat kunne ydes tilskud til elever på ordblinde og specialefterskoler.

Der har gennem de sidste par år været peget på at øge indkaldeintervallet til børnetandplejen fra 1 år til 1½ år – det er ikke noget vi i Dansk folkeparti synes er en god ide og derfor var det også i forhandlingerne vigtigt, at få dette forslag pillet af bordet. Dansk folkeparti ser positivt på, at der var flertal for at bevare den nuværende indkaldeinterval på 1 år.

På kultur og fritidsområdet var det for Dansk folkeparti vigtigt,at få afsat nogle midler til etablering af en musical talentskole – det kan blive et fyrtårn for Varde kommune og medvirke som et trækplaster.

På Plan og teknik området ser vi positivt på, at der fortsat er sat penge af i anlægsbudgettet til cykelstier og renovering og bygningsvedligehold af vores bygninger.

Dansk folkeparti har også lagt vægt på i forhandlingerne at der skulle afsættes ekstra midler til almene boliger, samt byggemodning. Varde kommune vil en styrket bosætning og dermed er det vigtigt at sikre optimale boligforhold. Flere almene boliger og byggegrunde er medvirkende til at skabe mere vækst – i sær oplandet er ramt af at der mangles almene boliger.

Dansk folkeparti vil fremadrettet fortsætte arbejdet med, at sikre optimale vilkår i Varde kommune med afsæt i vores politiske værdier og sund fornuft. Dansk folkeparti vil gerne her til sidst, sige tak til de øvrige forligspartier for en konstruktiv og målrettet proces.

Tina Agergaard Hansen, Byrådsmedlem Varde kommune, Formand for social og sundhedsudvalget

DEL