Niels Christiansen: Gode tiltag på social- og ældreområdet, men med en kæp i cykelhjulet

Emne: Fra Konservativ side vil jeg gerne fremhæve 3 hovedpunkter i det indgåede budgetforlig i Varde byråd

Forligspunkter: Fra Konservativ side vil jeg gerne især omtale 3 hovedpunkter, der har været centrale for mig i forhandlingerne. Både det gode og det ikke gode.

Det har været et mangeårigt ønske fra Det Konservative Folkeparti at bringe budgettet på det specialiserede område i balance med de reelle udgifter. I alt for mange år er der på det område sket en underbudgettering, med det resultat, at der som amen i kirken har skullet findes ekstra bevillinger i løbet af det enkelte regnskabsår. Noget der uvilkårligt også påvirker arbejdssituation og arbejdsmiljøet blandt kommunens medarbejdere og ikke mindst hos borgerne med tilknytning til området.

Med de tiltag, som nu er på vej til en forstærket styring af udgifterne på området, sammenholdt med de ekstra 10 mio. kr., som nu tildeles budgettet, er vi kommet et godt stykke af vejen hen mod en bedre budgetmæssig balance.

Et andet væsentligt budgetemne gennem adskillige år for Det Konservative Folkeparti har været at se på den generelle bemanding og dermed også arbejdsforhold i den kommunale organisation og her i særligt grad indenfor ældreområdet. Det er vist kendt af alle, at medarbejderne indenfor ældreområdet løber meget stærkt i en presset hverdag. Samtidig gælder det forhold, at det er svært at rekruttere medarbejdere til området. Derfor er det i Konservative øjne afgørende for Varde Kommune, at byrådet sikrer, at medarbejdere ikke slides op og/eller søger unødigt væk fra kommunen. Varde Kommune har samtidig som proklameret mål at være et attraktivt ansættelsessted. Derfor er det nu blevet helt nødvendigt at få set på forholdet mellem antal medarbejdere og det konkrete omfang af opgaver, som påhviler medarbejderstyrken.

Med budgetforliget er det aftalt, at forholdet mellem omfanget af arbejdsopgaver og antallet af medarbejdere skal analyseres lige som der skal ske en undersøgelse af den nuværende arbejdstilrettelæggelse og om der kan opnås forbedringer på det område til glæde for trivsel og fastholdelse af kommunens medarbejdere.

Men der desværre også malurt i bægeret.

På anlægsområdet skilte vandene sig meget tydeligt blandt forligspartierne.

Fra Konservativ side havde vi fremlagt et budgetønske, der kunne muliggøre, at Varde Kommune gjorde brug af at staten har imødekommet kommunens ansøgning om at medfinansiere en cykelsti i det turisttunge område i og omkring Blåbjerg. Et anlægsønske som et helt enigt byråd tidligere har fremsendt ansøgning til staten om at medfinansiere.

Med det statslige tilskud foreligger der i år en mulighed for at få lavet en cykelsti fra Nørre Nebel og ud til Blåbjerg Klitplantage, hvor cyklister så kan benytte de eksisterende cykel- og skovveje frem mod Henneby og Henne Strand. Et projekt til knap 5 mio. kr. hvor Varde Kommune som engangsbeløb skal klare de 3 mio. kr.. Et anlægsbeløb som kunne findes ved at bruge af en ikke disponeret anlægspulje, der er afsat i 2023, og dermed en finansiering, som IKKE sker på bekostning af andre aftalte cykelstier eller kommende puljer til cykelstier andre steder i kommunen.

En sådan bevilling kunne der beklageligvis slet ikke opnås nogen enighed om blandt forligsparterne. Jeg måtte endda konstatere en modvilje mod overhovedet nærmest at drøfte budgetønsket fra dele af byrådet.

Med beslutningen om ikke at lave en cykelsti langs Blåbjergvej har et byrådsflertal med syvtommersøm nu sagt: “Glem fremover alt om cykelstier i de turisttunge områder uanset hvad”. Et klokkeklart udsagn fra en række partier – endda uanset om der kan findes statslig medfinansiering.

Det er en beslutning, som står i grel modsætning til udsagnene fra samme byrådsflertal om at der skal huskes på udviklingen af infrastrukturen i sommerhusområderne i takt med det stigende antal sommerhuse og det stærkt stigende antal turister, som i disse år kommer til kommunen.

Det er også et slag i ansigtet på en by, som Nørre Nebel, der gennem et omfattende lokalt forarbejde, herunder gennem sin udviklingsplan, har slået meget tydeligt på ønsket og behovet for en cykelsti, som kan knytte byen sammen med turistområderne ved Henne og Houstrup, men også understøtte borgernes og turisternes brug af de store rekreative områder i Blåbjerg Klitplantage. Altså også en afvisning af en virkeliggørelse af et centralt ønske i en udviklingsplan gældende for en af kommunens større byer.

Rigtig mange sommerhusgrundejerforeninger og erhvervsdrivende i Nørre Nebel og Henne Strand har i øvrigt forud for budgetforhandlingerne henvendt sig skriftligt til byrådet og påpeget det store behov for at få tilgodeset muligheden for en trafiksikker cykling mellem Nørre Nebel og Kystområderne.

Jeg må nu desværre konstatere, at byrådsflertallets udsagn om at udvikle turismen og herunder infrastrukturen er kosmetisk snak. Endda i situationer hvor staten betaler halvdelen af udgiften.

Sammenfattende og med andre ord

Vi har et budget, som ikke mindst har gode tiltag på social- og ældreområdet, men som desværre også sætter en kæp i cykelhjulet på – til nærmest halv pris – at få lavet en meget tiltrængt cykelsti i et centralt turistområde, som byrådet hidtil har været enig om at søge statslige penge til.

Det var sådan set det søde med det sure.

Niels Christiansen

DEL