Et ansvarligt og forsvarligt budgetforlig!

Steen Holm Iversen, Varde Byråd:

I torsdag indgik jeg sammen med de øvrige partier i Varde Byråd en aftale om kommunens budget for 2020.

Med dette års forlig forfølger vi fortsat den ansvarlige og forsvarlige linje, som vi også gik til arbejdet med i 2018. I modsætning til andre kommuner skal vi ikke, i dette års budgetforlig, ud at hente store besparelser. Vi tog i fællesskab et lidt dybere, men også mere ansvarligt spadestik sidste år, og det bliver vi og Vardes borgere belønnet for i år. Der er heller ikke indlagt hverken indtægter eller udgifter som vi ikke kan stå inde for rent faktisk realiseres.

Sidste år indarbejdede Aarhus kommune en forventet indtægt på 600 millioner fra en kommende udligningsreform. I modsætning til så mange andre kom den reform ikke, hvilket betød at Aarhus’ byråd, kom til at stå med et kæmpe hul i kommunekassen. Det er det, man kalder ”fugle på taget” eller som minimum er meget kreative regnskabsmæssige fremskrivninger, som formodentlig ikke ville være muligt ret mange andre steder end netop i stat, regioner og kommuner. Så, det betyder i den grad noget hvordan og hvor ansvarligt man går til opgave når der skal forhandles budget.

Der er mange positive elementer i dette års forlig.

  • Vi styrker byggemodningsindsatsen og dermed bosætningen,
  • Vi styrker vores erhvervsfremme‐indsats.
  • Vi nedsætter en arbejdsgruppe der skal udvikle en model der kan styrke de mange ildsjæle der arbejder for at udvikle deres lokalområde samtidig med vi øger finansieringen af udviklingsrådene.
  • Vi fastholder en høj grad af fritvalg for såvel forældre der ønsker at passe egne børn, som ældres adgang til ”fritvalgsbeviser” ligesom vi tilfører flere midler til folkeskolen, handikappede og børn med autisme.
  • Sidst men ikke mindst får vi opdateret vores brandsikring i vores plejeboliger og på vores Plejecentre, som var en sag jeg satte på dagsorden i foråret.

Sidste år fastlagde vi, i budgetforligskredsen, en relativ stram ramme for udvikling af kommunens centrale administration. Denne linje fortsættes, men organisationen får også lov til at ”lande”. Der gennemføres altså ikke flere besparelser eller effektiviseringer i 2020. Enhver organisation, privat eller offentlig, vil af naturlig drift vokse med mellem 10 og 15% hvis ikke opgaveporteføljen reguleres og justeres løbende. Det gør det påkrævet, at vi løbende ”benchmarker” Varde kommunes organisation og service op imod de øvrige kommuners niveauer, for herigennem blandt andet at sikre, at borgerne i Varde får det mest muligt og det bedst mulige for pengene.

Kald det effektiviseringer, besparelser eller justeringer. Jeg er egentlig ligeglad. Mit udgangspunkt er at vi leverer den bedst tænkelige service til Vardes borgere. Det kræver ofte et snævert samspil med både medarbejdere, interesseorganisationer og borgere. Det er blandt andet derfor, vi har udarbejdet et såkaldt ”Råderumskatalog” og et ”Potentialekatalog” for dels at kunne justere der hvor medarbejdere og ledelse selv peger på der er muligheder, men også for hele tiden at ”vende alle sten” og så vi sikrer os, at vi ved, hvor vi skal gå hen hvis vi får mulighed for at investere mere, eller om vi skal ud at hente en besparelse.

En anden meget vigtig ting, som vi er enige om i dette forlig, er at ”lukke” beskæftigelsesområdet. Vi ser i øjeblikket stigende udgifter til såvel sygedagpenge, og det er klart, at vi er nødt til at se om vi kan hjælpe flere tilbage på arbejde – men det er jo ikke sikkert, det er muligt. Denne usikkerhed betyder rigtig meget. For i de tidligere år har man eks. indarbejdet besparelser fra dette område andre steder i kommunens budget. Det vil sige at de forventede besparelser fra sygedagpengeområdet, som jo kræver færre bliver syge, kunne anvendes på ældreområdet. Det kan de ikke længere. Med forliget laver vi et ”lukket” kredsløb på beskæftigelsesområdet.

I 2017 og 2018 er udgifterne til det specialiserede voksne område – altså handikappede og udsatte også nærmest eksploderet. Det er ikke kun i Varde dette er tilfældet og det er en landsdækkende tendens. Der er mange forklaringer på udgiftsstigninger og vi kan også konstatere at vi kan gøre noget selv for at rette op på økonomien på området hvilket den analyse vi har fået udarbejdet også påpeger. Det ændrer dog ikke ved at den her gruppe borgere har retskrav på hjælp.

Kollektiv trafik er som oftest et emne, der kan få de fleste op af stolene og ind i debatten. I år kan vi for første gang anvende data fra Rejsekortet som grundlag. Der er altså ikke tale om tal, som er fremkommet ved sporadiske tællinger eller ved gætterier. Det er hard facts! Da en busrute koster omkring 700.000, er der mange penge at spare eller bruge på dette her område. Desværre må vi konstatere, at vi i dag finansierer en hel del “tomme” busser eller næsten tomme busser. Det er derfor nødvendigt, at vi arbejder videre med de data, der nu ligger foran os, så vi kan finde en “varde” model også for kollektive trafik. Vi får ikke hverken en metroløsning eller bybusser overalt, men vi kan stadig ud fra de data, der ligger formodentlig gøre en hel del bedre end det, vi gør i dag.

Jeg noterer mig afslutningsvis, at der ikke var opbakning eller finansiering til alle de mange anlægsønsker. Ud over at glæde mig over de mange projekter, der gennemføres i eks. Nordenskov, den gamle Grindsted – Bramming banen, Minibyen og eks. Tamburshave, så er vi er enige om, at denne aftale ikke forhindrer deres gennemførelse trods det faktum, at det ikke i år blev muligt at finde midlerne til eks. cykelstien i Blåbjerg.

Trods en stram udgiftspolitik er kommunens service ikke efter min opfattelse en brændende platform!

Vi leverer fortsat en god og solid indsats overfor borgerne, og en indsats med en tilfredsstillende kvalitet. Det skyldes ikke mindst kommunens medarbejdere, men tillige de chefer og ledere, der i det daglige varetager ledelsen af vores virksomheder ude lokalt. Det er i høj grad deres fortjeneste, at vi som kommunen opleves som både en serviceminded og en leveringsdygtig virksomhed, der bruger skatteydernes penge med omhu. Det er imidlertid også klart, at det serviceniveau som vi som kommune leverer, ikke er det samme som eksempelvis borgerne i København eller i Nordsjælland er vant til, og hvis det lykkedes folketingets partier at lave en udligningsreform, så må vi håbe, at den vil rette op på de skævheder, der er i den nuværende som, hvis de bliver rettet op, vil betyde, at Varde kommunes indtægter vil stige endda ganske betragteligt.

Alt i alt en god aftale, og afslutningsvis skal jeg takke de øvrige partier for en god aftale.

 

DEL